En gränsöverskridande historia. En analys av det fantastiska i Maria Gripes roman Agnes Cecilia - en sällsam historia.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida Maria Gripes roman Agnes Cecilia – en sällsam historia (1981) kan sägas tillhöra den fantastiska litteraturen. Analysen utgår från Tzvetan Todorovs teori om den fantastiska genren som den presenteras i hans studie The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre, publicerad 1970. Den fantastiska litteraturen är i hans bemärkelse en tvetydig litteratur som placerar sig på gränsen mellan genrerna det kusliga och det underbara, och vars innehåll ifrågasätter verkligheten som vi känner den. Enligt Todorov försvann den fantastiska genren i samband med psykoanalysens tillkomst för drygt ett sekel sedan, en ståndpunkt han har blivit kritiserad för. Frågeställningen är således att undersöka om man i Gripes roman kan finna belägg som strider mot Todorovs uppfattning om fantastiken som en död genre. Uppsatsen inleds med en överblick över forskningsläget kring Maria Gripes författarskap och därefter följer en kortfattad genomgång av Gripes förhållande till barn- och ungdomslitteratur. Slutligen presenteras Todorovs teori och en del av den kritik han har fått. Resultatet av uppsatsen visar att Gripes roman är svårtolkad och att flera olika läsningar är möjliga att göra. Romanens tvetydiga händelser kan ses som övernaturliga, men de kan också läsas som symptom på ett förträngt trauma hos protagonisten och därmed framstår de som en produkt av hennes fantasi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)