Barnlitteratur ur ett språkvetenskapligt perspektiv : En undersökning av åtta barnböcker

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av språkliga analyser undersöka likheter och skillnader mellan ett antal barnböcker, och sedan jämföra dessa med den forskning som finns om barns språkliga utveckling. Hur utökas och utvecklas språket i böckerna i och med att den avsedda åldern höjs?
 Stämmer utformningen av barnböckerna överens med forskningen om barns språkutveckling? För att svara på dessa frågor har vi undersökt åtta böcker som tillhör fyra olika ålderskategorier.

Undersökningens resultat visar att det finns en generell ökning i texternas komplexitet från en åldersgrupp till en annan. Detta gäller allt från språk till innehåll och utformning. I jämförelse med forskningen om barns språkliga utveckling överensstämmer majoriteten av texterna på alla plan, dock finns undantag där böckerna för en avsedd åldersgrupp ligger på en högre nivå än dessa barn har bemästrat. Dessa undantag tas upp i diskussionen, och sammanfattas sedan i slutsatsen, där även förslag på vidare forskning förekommer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)