SOCIAL ISOLERING En kvalitativ studie kring social isolering bland ungdomar och hur socialarbetare arbetar för att avhjälpa detta

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: I vår c-uppsats undersöker vi hur socialarbetare arbetar med fenomenet social isolering bland ungdomar. Studien utgår från en kvalitativ ansats och vi använder oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att ta reda på hur arbetet med social isolering bland ungdomar bedrivs idag, samt vad som ligger till grund för social isolering bland ungdomar. Vi undersöker också huruvida social isolering kan förstås som ett socialt problem och fenomen. Uppsatsens fokus ligger på respondenterna som representanter för det sociala arbetet med social isolering bland ungdomar, då vi av etiska skäl inte kan studera ungdomen direkt. Respondenternas kunskaper, erfarenheter och uppfattningar om fenomenet social isolering är vad vi grundar vårt resultat och vår analys på, i relation till fenomenets bakgrund och forskningshistorik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)