Marknadsföring av organisationer i sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan

Sammanfattning:

Hög konkurrens mellan organisationer gör att marknaden har blivit tuffare och det gäller att ligga i framkant för att vara med och slåss om kunderna. Marknadsföring har länge varit en tung post i budgeten fram till dess att teknologin öppnade upp möjligheten att nå ut direkt till sin målgrupp i realtid - gratis. Sociala medier är ett omtalat ämne som ger organisationer möjligheten att få direktkontakt med sin definierade målgrupp. Problemet med denna relativt nya teknik är att veta hur organisationer ska använda de sociala medierna, vilken webbplats eller applikation som passar organisationen bäst samt hur de bäst kan användas. För organisationer som inte är bekanta med denna teknik kan det vara rena djungeln att börja använda de sociala medierna och därför behövs vägledande råd.

Syftet med denna uppsats som skrivs i ämnet Informatik är att studera befintliga strategier för sociala medier och utifrån dessa, med komplement ur den empiriska studien, formulera vägledande råd för användande av sociala medier ur ett marknadsföringsperspektiv.

Genom en intervju med en kommunikatör som arbetar med och föreläser inom ämnet sociala medier ges en verklig bild av hur dessa medier används inom marknadsföring. För att studera det verkliga användandet av sociala medier har en innehållsanalys genomförts där fyra organisationer studerats utifrån vilken information som de publicerar i de olika medierna: Facebook, Instagram och Twitter. Därtill genomförs en intervju med en anställd i Simklubben Ägir, en av de studerade organisationerna. Därtill görs två enkätundersökningar för få en djupare inblick i konsumenternas relation till sociala medier och organisationers tankar kring denna typ av medier.

Det framgår av undersökningen att sociala medier kan tillhandahålla ett bättre marknadsföringsresultat gentemot de traditionella mediekanalerna. Att generationerna yngre än 65 år använder sig flitigt av internet bådar gott för de sociala mediernas framväxt. Genom sociala medier ser målgruppen aktivt på reklam tillskillnad från traditionella mediekanaler där publiken tenderar vara mer passiv. Att använda sociala medier innehåller såväl möjligheter som risker. Möjligheterna och riskerna analyseras för att kunna identifiera hur risker ska kunna undvikas för att tillhandahålla det bästa resultatet av sociala medier.

Det framgår av undersökningen att vägledning är ett viktigt stöd vid användning av sociala medier. De vägledande råden som studien resulterar i används för att upprätt en röd tråd för användandet av medierna. I studiens resultat ges vägledning som gäller marknadsföringens syfte, målgrupp och val av sociala medier. Därefter följer råd kring vem inom organisationen som ska ansvara för de sociala medierna, vilken typ av information de ska publicera samt hur säkerheten ska upprättas. Avslutningsvis följer råd för bland annat interagerande med konsumenter, hur organisationen ska kunna stå sig mot sina konkurrenter samt hur och varför organisationen ska fortsätta att utveckla sitt användande av sociala medier.

Denna typ av vägledning hjälper organisationer att identifiera viktiga aspekter gällande sociala medier. Därtill kan vägledningen medföra att fler konsumenter får kännedom om organisationen och deras produkter. Organisationen kan således tillhandahålla fler marknadsandelar med denna teknik i jämförelse med traditionella mediekanaler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)