Solidaritetens gränser? - Om ungdomsutbyten i Europa

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Markus Hansson; [2004]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Globaliseringen undergräver i mångt och mycket nationalstaternas suveränitet, vilket innebär att politikens handlingskraft och de demokratiska processernas legitimitet minskar. Det finns ett antal politiska svar på hur man bör förhålla sig till denna situation. Denna uppsats behandlar den tyske filosofen Jurgen Habermas teorier om en utvidgad solidaritet och social integration inom den Europeiska Unionen som ett möjligt medel att återvinna de legitima demokratiska processernas handlingskraft. Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida EU-programmet Ungdoms Ungdomsutbyten har förutsättningar att bidra till den transnationella solidaritet, som enligt Habermas är en grundförutsättning för en bredare politisk integration inom den Europeiska Unionen. EU-programmet Ungdom har ambitionerna att vara ett inkluderingsprojekt, och uppsatsen syftar även till att utreda om dessa ambitioner uppnås. Slutsatser: De Ungdomsutbyten med inkluderingsambitioner som jag studerat har syftat till att bekämpa den externa exkluderingen. Dock kan intern exkludering förekomma. Kulturella skillnader kan leda till konflikter, men om dessa bearbetas produktivt kan solidariska effekter utvinnas. EU-programmet Ungdoms Ungdomsutbyten tycks kunna utgöra en transnationell arena för demokratisk kommunikation.
Nyckelord: ungdomsutbyte, transnationell solidaritet, europeisk integration

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)