Ansvarsfulla inköp och identitet : en fallstudie om CSR-arbetet på ICA Kvantum Gottsunda

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Initiativ inom Corporate Social Responsibility (CSR) har varit ett debatterat ämne inom den företagsekonomiska forskningen under senare decennier. Hittills har ingen allmänt accepterad definition etablerats om vad CSR är och hur det kan tillämpas i strategisk mening inom organisationer och företag. Inom livsmedelsbranschen har principer för CSR blivit en trend där företagen alltmer erbjuder ekologiska- och närproducerade livsmedel. Efterfrågan på dessa livsmedel har ökat avsevärt under de senaste tio åren. I denna uppsats undersöks hur företags inköp av livsmedel med ansvarsfull karaktär kan påverka företagsidentiteten och genom denna påverkan även influera företagsimagen. Ett gap i forskningen har identifierats angående den påverkan som CSR-engagemang kan ha på företagsidentiteten och i sin tur företagsimagen. Med bakgrund mot detta har syftet med uppsatsen formulerats enligt följande: Syftet med denna uppsats är att identifiera och diskutera hur CSR-arbete via ansvarsfulla inköp kan påverka ett livsmedelsföretags företagsidentitet. Uppsatsen tillämpar en kvalitativ fallstudie på livsmedelsbutiken ICA Kvantum Gottsunda med en induktiv ansats. Ett teoretiskt ramverk presenteras innehållande teorier om Corporate Social Responsibility, Inköp, Företagsidentitet och Företagsimage. I analysen av det empiriska materialet med användning av det teoretiska ramverket drar författarna slutsatsen att företagsidentiteten påverkats av dessa inköp. Dock är det viktigt att poängtera att begreppet företagsidentitet är komplext. Beteendet hos medarbetarna genom engagemang, intresse och attityder till CSR har tillsammans med en väl kommunicerad bild av företaget identifierats som nyckelfaktorer till en ansvarsfull identitet. Uppsatsen bidrar till forskningslitteraturen inom strategisk CSR genom att kombinera teorier om CSR, inköp, identitet och image, och på så sätt visa hur inköpsfunktionen i en organisation kan påverka ett företags identitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)