Tillväxt och lönsamhet : Balanserar företagen sina finansiella mål?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Inledning: Vi lever i en föränderlig värld, det ekonomiska tillståndet skiftar från land till land och när en stor finansiell kris bryter ut så drabbas de flesta länderna. Företag möter varje dag utmaningar, det är dock under en finansiell kris som dessa utmaningar är som svårast. Det gäller i dessa situationer att företagen sätter upp verklighetsbaserade mål, som under de förutsättningar som råder går att uppnå. Samtidigt ska företagen balansera sina mål gällande lönsamhet och tillväxt så att både ledning och aktieägarna blir nöjda och får det som de efterfrågar.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företagen uppnår en balanserad mållinje med hjälp av nyckeltalen för tillväxt och lönsamhet. Uppsatsens syfte är även att undersöka vilka faktorer som påverkar den balanserade mållinjen.

Metod: Uppsatsen kommer att ske i en kvantitativ ansats, genom att undersöka företag och hur deras finansiella mål ser ut samt hur företaget arbetar med dem. Information som behövs i undersökningen kommer vi få från de tre undersökta företagens årsredovisningar.

Resultat: Den finansiella krisen som bröt ut år 2008 har påverkat de tre undersökta företagen negativt. De målen som företagen satt ut för lönsamhet och tillväxt har varit för höga och under de tre senaste åren har dessa ibland inte uppnåtts. Då finansiella kriser i allmänhet kännetecknas av att många företag går i konkurs eller har det dåligt ställt, borde målen kring lönsamhet och tillväxt hos de tre undersökta företagen varit lägre satta så att de kunde möta den hårda verkligheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)