Fondinvesteringsstrategier - En studie om investeringsstrategier applicerade på fonder samt en undersökning av dess resultat

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Fredrik Larsson; Torbjörn Velander; [2016-05-09]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: S​verige är det land i världen där störst andel av befolkningen sparar i fonder. Förklaringen till detta är vårt pensionsystem och att sparformen inte kräver några omfattande kunskaper, som till exempel placeringar i aktier kan kräva. Problemet är att en stor del av de svenska fondspararna idag betalar höga fondavgifter. Detta tillsammans med att det som denna studie är ämnad att undersöka, nämligen att fondsparare använder fel slags investeringsstrategier och därmed går miste om eventuell avkastning, gör problemområdet värt att studera. Syfte: S​yftet med denna studie är att undersöka ett uttalande om att den vanlige fondspararen kostar sig själv sex procents avkastning, genom att använda sig av fel investeringsstrategi. Avgränsningar: U​ppsatsen studerar primärt Sverigefonder, men inkluderar även en mindre studie av den asiatiska och nordamerikanska fondmarknaden. Enbart två olika investeringsstrategier implementeras. Metod: S​tudien använder sig av en avancerad och verklighetstrogen algoritm som simulerar fyra olika fondsparare som har olika investeringsstrategier. Tidshorisonten för studien sträcker sig över tio år. Verklig fonddata för aktivt förvaltade sverigefonder har inhämtats för studien för att göra den verklighetstrogen. Resultat och slutsats: ​Studien har som resultat att man vid vissa specifika förutsättningar kan generera en överavkastning relativt marknaden om man använder sig av fondinvesteringsstrategier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)