Unga kvinnors upplevelse av att leva med självskadebeteende

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Sammanfattning:

Bakgrund: Tidigare studier har visat att självskadebeteende ökar hos unga kvinnor. Självskadebeteende anses vara ett sätt att uppnå tillfällig lättnad vid psykiskt lidande och bakomliggande orsaker anses i huvudsak vara depression och ångest. Forskning har påvisat att vårdmötet är problematiskt. Det finns vårdare som upplever bristande kunskap och förståelse och känner frustration och maktlöshet inför självskadande patienters handlingar. Många unga kvinnor befarar att deras problem ska förvärras av att söka vård samt fruktar att inte bli tagna på allvar. Syfte: Denna uppsats syftar till att beskriva unga kvinnors upplevelse av att leva med ett självskadebeteende. Metod: En kvalitativ innehållsanalys utfördes på tre olika bloggar. Analysen resulterade i fyra olika kategorier. Resultat: Fyra kategorier identifierades; Det ändlösa lidandet, Beroendet av att skära, Kampen och Behovet av hjälp och stöd. Slutsats: Att leva med självskadebeteende upplevdes vara en kamp mellan hopp och förtvivlan. De unga kvinnornas upplevde ett stort behov av hjälp och stöd och ansåg vården vara oförstående och otillräcklig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)