Smärtlindring i samband med vaccination i barnhälsovården

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Sammanfattning:

Vaccination inom barnhälsovården är en procedur som i stort sett alla barn i Sverige utsätts för vid ett flertal tillfällen under uppväxten. Vaccinationsproceduren kan upplevas som ett övergrepp av barnet om proceduren inte genomförs på ett mognadsanpassat sätt med fokus på det enskilda barnets perspektiv. Tidiga upplevelser av smärta sätter spår hos barnen och påverkar deras smärtupplevelser senare i livet. Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor inom barnhälsovård i Blekinge arbetade med smärtlindring av barn i samband med vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Urvalsgruppen bestod av alla sjuksköterskor som regelbundet arbetade med barnhälsovård i Blekinge. Studien har genomförts som en kvantitativ enkätundersökning. Resultatet visade att flertalet av sjuksköterskorna inom barnhälsovården i Blekinge ansåg sig ha otillräckliga kunskaper om smärta och smärtbehandling hos barn i samband med vaccination. På frågan om sjuksköterskan upplevde att vaccination orsakar smärta hos barnet svarade nästan hälften ja, liknande fynd gav frågan om sjuksköterskan ansåg att de fanns behov av smärtlindring i samband med vaccination av barn. Resultatet visade att metoder som mätt och nöjt, icke nutritivt sugande, glucos per os och EMLA® inte användes i någon större utsträckning. Förberedelse, avledning och rekommendationen till föräldrar att ge sitt barn paracetamol inför vaccination med vävnadsretande vaccin var metoder som majoriteten av sjuksköterskorna använde sig av.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)