En företagsimage efter en krisperiod : En fallstudie av försäkringsbolaget Skandia

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

I och med att konkurrensen har ökat på marknaden har även reklamen och försök till påverkan från företagen ökat. På grund av att konsumenter överöses med massreklam, har det lett till att det har blivit svårare att övertyga konsumenterna om företagets produkter och image. Efter en företagskris kan det därför vara svårt att vinna tillbaka kundförtroendet. Uppsatsen belyser problemet hur ett företag skall marknadsföra sig efter en kris för att återupprätta sin image. Skandia har nyligen genomgått en krisperiod och syftet med undersökningen var att undersöka just vilka åtgärder Skandia vidtagit efter krisen gentemot sina kunder och allmänheten. Metoden som användes var deduktiv och genom en gapanalys, intervjuades Skandiakunder, presumtiva kunder och företagets representanter. Svaren från dessa jämfördes sedan.

Transaktionsmarknadsföring går ut på att påverka nya kunder till att göra inköp. I relationsmarknadsföring skapas en relation med kunden som är långvarig och genom detta sätt leder relationen till ett köp. När en kris uppstår i ett företag bör all information som skickas ut mot allmänheten vara tydlig och sann. I annat fall kan intressenterna få en negativ uppfattning av företaget. Denna uppfattning är företagets bild utåt sett och kallas image. Vid specifika fall där en kris uppstår, är en viktig del av företagets arbetsinsats att försöka bibehålla den ursprungliga imagen. Ofta sprids rykten om företaget och det kan bli ett allmänt ämne att diskutera i umgängeskretsen. För att försöka bibehålla Skandias ursprungsimage har Skandia använt sig av reklam och diverse andra kommunikationskanaler. Dessa har i denna uppsats undersökts och analyserats.

Slutsatsen blev att Skandia ännu inte lyckats återfå omgivningens förtroende genom de kommunikationskanalerna som företaget använt sig av. Undersökningen påvisar dock att företaget däremot lyckats påverka sina kunder mot positiv riktning, jämfört med de som inte är kunder hos företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)