Att undervisa med förutsättning för god miljö och hållbar utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Maria Tvärne; [2012]

Nyckelord: Slöjd; Hållbar utveckling; Undervisning; Konsumtio;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att ta reda på vad hållbar utveckling innebär och undersöka hur slöjdlärare förhållersig till hållbar utveckling i ämnet slöjd och hur de undervisar i området. I studien har en enkätundersökningutförts för att undersöka hur slöjdlärare undervisar i hållbar utveckling. En förfrågan gick ut via e-post tillsamtliga skolor i Göteborgs stad med årskurserna F-5, F-6 och F-9 om tillträde till slöjdlärarens e-post på skolan.69 slöjdlärare fick sedan en förfrågan om de ville delta i undersökningen och av dessa medverkade 9. Studiensslutsats är att respondenterna i undersökningen till viss del använder sig av hållbar utveckling i undervisningenutan att de själva fått tillräcklig utbildning i ämnet. Styrdokumenten vägleder slöjdlärarna till hur de kanundervisa i hållbar utveckling, men att de gör detta efter eget bevåg och intresse. Det är viktigt att slöjdlärare fåren bra utbildning i hållbar utveckling under lärarutbildningen så att de på ett bra sätt kan undervisa i ämnet.Ansvaret för att lära ut ligger hos lärare och i styrdokumenten står det om att eleverna skall utvecklas till kritiskttänkande människor och att utbildningen ska ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhället. Hållbarutveckling är en del av styrdokumenten och viktigt i undervisningen och därför är det viktigt för lärare att kunnaundervisa i området i respektive ämne.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)