Saklig grund för uppsägning vid samarbetssvårigheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Samarbetssvårigheter på en arbetsplats mellan arbetstagare eller mellan arbetstagare och arbetsgivare kan medföra att ett anställningsavtal kan komma att sägas upp av arbetsgivaren. Lagen om anställningsskydd (LAS) uppställer dock krav på att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. Vad som avses med saklig grund är dock inte definierat i lagtexten, utan är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Syftet med uppsatsen var att undersöka när en uppsägning på grund av samarbetsproblem är sakligt grundad. Vidare var syftet även att undersöka de regler som är tillämpliga och hur dessa regler fungerar i praktiken samt vad en arbetsgivare har att iaktta när denne har som ändamål att säga upp en arbetstagare på grund av samarbetsproblem. Uppsatsen har avgränsats till att endast behandla uppsägning på grund och samarbetssvårigheter och kommer därmed inte att behandla arbetsbrist eller avsked. De olika anställningsformer som finns har inte heller behandlats i uppsatsen. Den metod som användes i uppsatsen var rättsdogmatisk metod där lagstiftning, förarbeten, doktrin och praxis har studerades. För att en uppsägning på grund av samarbetssvårigheter ska anses sakligt grundad krävs att dessa är av allvarligt art och att arbetstagaren inte anses lämplig för fortsatt anställning. Arbetsgivaren måste först och främst ha försökt lösa samarbetsproblemen innan denne vidtar en uppsägning. Samarbetssvårigheterna måste också i någon grad ha gått ut över arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren måste även på något sätt ha klargjort för arbetstagaren att dennes beteende inte accepteras, och att om dennes beteende inte ändras, kan anställningsavtalet komma att sägas upp. Arbetsgivaren måste därefter även fullgöra sin omplaceringsskyldighet innan en uppsägning kan anses sakligt grundad.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)