Finansiella mått - En studie av intern och extern användning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Finansiella mått –en studie av intern och extern användning Framläggande: Den 12 juni 2007 Kurs: Magisteruppsats Redovisning och ekonomistyrning 10 poäng Författare: Björn Arvidsson & Per Hultgren Handledare: Peter Jönsson & Olof Arwidi Nyckelord: Finansiella nyckeltal Arbetsintensiva företag Kapitalintensiva företag Intern styrning Extern kommunikation Syfte: Syftet med detta arbete är tvådelat. Å ena sidan vill vi öka förståelsen för vilka mått företagen väljer att kommunicera utåt och ställa dessa i relation till de mått företagen verkligen använder i sin ekonomistyrning. Å andra sidan vill vi undersöka om det finns någon skillnad i tillämpning mellan olika typer av företag, vilket bland annat inkluderar en indelning i kapital- och arbetsintensiva företag samt indelning efter ägarandel. Metod: Arbetet har en deduktiv ansats, vilket innebär att vi utifrån litteratur på området har skapat en hypotes som vi sedan prövar empiriskt. Det empiriska materialet har vi valt att samla in via enkäter. Ansatsen var ursprungligen att genomföra en kvantitativ analys. Dock var antalet respondenter för lågt för att dra några statistiskt 1 säkerställda slutsatser, varför en mer kvalitativ analys genomförts. Teoretisk referensram: Finansiella mått Value Based Management Ekonomistyrning Arbets- och kapitalintensiva företag Extern och intern användning av finansiella mått Slutsatser: Hypotesen beträffande överensstämmelse mellan intern användning av finansiella mått och extern kommunikation av dito bekräftades. Dock var svarsfrekvensen för låg för att dra några statistiskt säkerställda slutsatser. Beträffande arbetsintensiva och kapitalintensiva företag varierade resultaten. Nyckeltalet omsättning/anställd var, likt hypotesen vi ställde upp, något de arbetsintensiva företagen prioriterade. Räntabiliteten på sysselsatt kapital överensstämde även det med hypotesen, dvs de kapitalintensiva företagen prioriterade detta mått högre. Kapitalomsättningshastigheten var dock av större vikt för de arbetsintensiva företagen, något som ej var i enlighet med vår uppställda hypotes. Vi har också funnit skillnader i måttanvändning hos företag med olika verksamhetskaraktär. De tillverkande företagen fokuserade mycket räntabilitet på sysselsatt kapital, de distribuerande på rörelsemarginal och företagen in bank/försäkring på räntabilitet på eget kapital. Vi fann också att residualinkomstmått var betydligt mer frekvent använd i de tillverkande företagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)