Är gastric bypass en genväg till bättre hälsa? En litteraturöversikt om hur den upplevda hälsan förändras av en gastric bypass-operation

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Amanda Brorström; Hanna Olenmark; [2017-02-13]

Nyckelord: Gastric bypass; Övervikt; Fetma; Upplevelse; Hälsa;

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och fetma är ett ökande hälsoproblem i hela världen. År 2014 var fler än1,9 miljarder personer över 18 år överviktiga, varav 600 miljoner led av fetma. Tillstånden ärstarkt förknippade med många allvarliga följdsjukdomar, förkortad livslängd samtstigmatisering i samhället. Att reducera magsäckens storlek med hjälp av gastric bypassoperationanses vara en effektiv metod för att åstadkomma önskvärd viktnedgång och därmedminska riskerna för ohälsa. Syfte: Att undersöka hur den upplevda hälsan förändras av engastric bypass-operation. Metod: Föreliggande litteraturöversikt är baserad på elvavetenskapliga artiklar, varav åtta är kvalitativa och tre är kvantitativa. Vid analysen framkomtre teman och åtta subteman. Resultat: Resultatet presenteras i följande teman; “Förändradrelation till mat”, “Förändrad kropp” och “Förändrad psykisk hälsa”. Operationen har storpåverkan på det dagliga livet och därmed den upplevda hälsan. Förminskad magsäck ochmatrestriktioner leder till minskad matkonsumtion, en ny relation till mat samt en känsla avkontroll. Gastrointestinala besvär ökar dock till följd av ingreppet. Viktminskningen leder tillkänslor av att känna sig mer energifylld och mindre begränsad i vardagen. Livsstilenförändras dock inte automatiskt, utan kräver hårt arbete och medvetna val för att inte fallatillbaka i gamla vanor. Viktminskningen har ofta en positiv effekt på självkänsla ochsjälvförtroende, men leder inte sällan till en komplicerad kroppsuppfattning. Samhälletsstigmatisering av överviktiga upplevs vara ett stort problem för den psykiska hälsan, ochviktnedgången leder till att inte längre känna sig dömd av omgivningen. Tröstätande varvanligt förekommande innan ingreppet, i syfte att ge trygghet och lindra lidande. Dåoperationen inte längre möjliggör tröstätande upplever många en enorm känsla av tomhet somär svår att fylla. Slutsats: För att bedriva personcentrerad omvårdnad bör sjuksköterskor hakunskap om de förändringar en gastric bypass-operation kan medföra, inte minst eftersomoperationen inte medför garanterad egenupplevd hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)