Barn till föräldrar med psykisk sjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa har ökat i samhället och likaså antalet föräldrar drabbade av psykisk sjukdom med ansvar för minderåriga barn. Forskning och annan litteratur har visat att föräldrarnas omsorgsförmåga varierar och därmed i vilken utsträckning barnen får sina behov tillgodosedda. Det har även visat sig att barnen ofta tar ett stort ansvar i familjen vilket kan leda till att deras upplevda känsla av sammanhang påverkas negativt och resultera i ohälsa. Stigmatisering ses kring psykisk sjukdom vilket har bidragit till att många föräldrar inte söker vård och har därmed försvårat arbetet med att identifiera barnen. Lagar och riktlinjer har upprättats för att hälso- och sjukvårdspersonal ska uppmärksamma barnens behov vilka inte alltid efterföljs. Syfte: Syftet var att belysa barn och ungas upplevelser av att växa upp med en förälder med psykisk sjukdom. Metod: En litteraturstudie gjordes med sökningar i databaserna Pubmed, CINAHL, PsycINFO, Scopus och Google Scholar. Resultat: Tre teman identifierades. Att skapa sig en uppfattning om familjesituationen innebar att barnen insåg att deras familj var annorlunda jämfört med andras. Bristande information om förälderns sjukdom från både sjukvårdspersonal och föräldrar försvårade barnens förmåga av att förstå familjesituationen. Att hitta strategier för att hantera familjesituationen omfattades av att barnen själva fick utveckla strategier för att klara av att hantera vardagen, såsom att stänga in sig på sitt rum, umgås med vänner eller i vissa fall bruka alkohol och droger. Flertalet barn fick en ansvarsroll i familjen och tog hand om både syskon, föräldrar och hushåll. Brist på stöd var vanligt förekommande. Att känna psykiskt lidande inbegrep en upplevelse av konstant rädsla och oro, känslor av skuld och skam samt att känna sig utelämnad och ensam. Slutsats: Barn till föräldrar med psykisk sjukdom var i stort behov av information och stöd. Här har sjukvårdspersonal, inte minst sjuksköterskan, ett ansvar i att identifiera barnen och ge dessa stöd där stor vikt ligger på att de lagar och riktlinjer som finns också efterföljs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)