Det tilltalande landskapet : en studie av Lancelot Capability Browns arkitektoniska stil utifrån Jay Appletons prospect and refuge-teori

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Lancelot Capability Brown (1716-1783) förändrade den engelska landsbygden genom att rita ett stort antal omfattande parkanläggningar. Browns landskapsparker kännetecknas av böljande gräsytor, grupperingar av träd och slingrande vattendrag. Hans stil är abstrakt jämfört med föregångarnas anläggningar, och han använde sig konsekvent av ett antal olika element i sina parker. Människor från hela världen kommer än idag för att beundra skönheten i parkerna. Men vad gör ett landskap är vackert? Jay Appleton (1919-2015), professor i geografi, är en av dem som söker ett svar på den frågan. I sin teori som han kallar prospect and refuge lanserar Appleton en förklaringsmodell till varför människan uppfattar vissa landskap som fördelaktiga och därmed estetiskt tilltalande. Teorin utgår ifrån att människan föredrar miljöer som evolutionärt sett har underlättat överlevnad. I denna kandidatuppsats appliceras Appletons teori på elementen i Browns landskap. Syftet är att med ett miljöpsykologiskt perspektiv förklara varför många uppfattar Browns parker som estetiskt tilltalande. Slutsatsen är att Brown använder sig av tydliga symboler som människan kan associera till prospect och refuge och därmed känna trygghet. Hans trädgrupper ger tydligt skydd medan det öppna landskapet ger möjlighet att överblicka omgivningen. Appletons teori kan kritiseras, men den ger en förklaringsmodell till något som få andra har studerat. I uppsatsen diskuteras denna kritik, liksom analysen av varför människor uppfattar Browns landskap som vackert.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)