Miljöcertifiering av kommersiella fastigheter i Sverige - som värdeskapare och långsiktig konkurrensfördel

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: SAMMANFATTNING
Examensarbetets titel: Miljöcertifiering av kommersiella fastigheter i Sverige - som värdeskapare och långsiktig konkurrensfördel
Seminariedatum: 2014-06-04
Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 HP
Författare: Isak Albihn, Eric Jacobson och Emil Rydén
Handledare: Christine Blomquist
Nyckelord: Fastighetsbranschen, Miljöcertifiering, Värdeskapande, Nytto-strategi, Långsiktiga konkurrensfördelar
Syfte: Att undersöka om miljöcertifiering av kommersiella fastigheter är värdeskapande och ifall det kan ses som en långsiktig konkurrensfördel.
Metod: Utifrån en deduktiv ansats och en kvalitativ metod gjordes nio semi- strukturerade intervjuer med utvalda fallföretag. Datan har på grund av uppsatsens syfte analyserats genom mönstermatchning (Yin, 2003).
Teoretiskt perspektiv: Denna uppsats behandlar värdeskapande och långsiktiga konkurrensfördelar. I forskningen har Porter (1985) och Brandenburger & Stuart (1996) tagit fram varsin teori vilka har något skilda synvinklar på värdeskapande. Vidare har Barney (1991) samt Porter & Kramer (2006, 2011) utvecklat två teorier med olika perspektiv på långsiktiga konkurrensfördelar.
Empiri: Sweden Green Building Council är en organisation som verkar för miljöcertifiering av fastigheter i Sverige. Efterfrågan på miljöcertifierade fastigheter är relativt låg trots att miljöcertifieringen medför flera fördelar för både fastighetsägare och hyresgäster.
Slutsatser: Studien stödjer att miljöcertifiering, som en del av en nytto-strategi, är värdeskapande både på hyresmarknaden och transaktionsmarknaden. Studien stödjer delvis argumentet att miljöcertifiering kan vara en långsiktig konkurrensfördel för fastighetsbolag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)