Blommor och bin. En studie om elevers föreställningar om blommors funktion och vilka medierande redskap barn använder.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Uppsatsen handlar om vilka föreställningar elever i årskurs fem har kring blommors funktion. Tidigare undersökningar visar att elever har olika föreställningar kring växters sexuella reproduktion. Metoden som används för denna studie är innehållsanalys och en enkät som gjordes på tre olika skolor, där eleverna är andraspråkselever. Frågorna i enkäten berörde förökning hos växter och djur, kopplingen mellan blomma och frukt, vart frön bildas och blommors färg. Eleverna i undersökningen använde sig av tre olika strategier för att besvara frågorna i enkäten. Den första strategin är att eleverna använder verktyg från naturvetenskapen. Olika verktyg inom denna kategori är att eleverna svarar på ett naturvetenskapligt sätt genom använda ämnesspecifika begrepp. Strategi två är att de använder olika tillvägagångssätt som har med problemlösning att göra för att besvara frågorna. Här används bland annat uteslutningsmetoden, vilket innebär att eleverna utesluter olika alternativ och väljer den mest logiska. Den sista strategin som studien visar är kopplingar mellan erfarenheter, mening och syfte. Det gjordes bland annat kopplingar mellan barnens egna känslor och frågorna i enkäten. De föreställningar som elevsvaren visar är föreställningar kring att blomman är växten, växter reproducerar sig med rötter. Det finns även en förvirring kring begrepp och antropomorfa och människocentrerade föreställningar. Uppsatsen visar att genom att fokusera på språket kan man få syn på att eleverna använder sig olika strategier för att besvara på enkätfrågorna. Att elever använder sådant som uteslutningsmetoder för att svara på frågor i skolan blir inte lika synligt om man använder en teori som bara fokuserar på ett fenomen. För läraren kan detta ge didaktiska konsekvenser som exempelvis att läraren fokuserar endast på föreställningar elever har, och inte kring olika strategier eleverna använder. Att veta vilka föreställningar elever har och att arbeta med dessa är lika viktig som att arbeta med strategierna eleverna använder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)