Våra tysta soldater : En undersökning kring hur nutida etikers forskning kan appliceras på behandlingen av djur under första och andra världskriget

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

Författare: Amanda Larsson Sarja; [2016]

Nyckelord: djur i krig; djuretik;

Sammanfattning:

Inom etikområdet finns många vinklar och olika sätt att se på saker, i min uppsats har jag undersökt hur tre nutida etikers teorier och forskning kan appliceras på ett historiskt fenomen, djurens behandling under första och andra världskriget.

 

Jag har läst och valt ut tre etikers teorier som berör ämnet djuretik, för att sedan applicera dessa teorier på ämnet djur i krig. De etiker som valts är Petra Andersson, Peter Singer och Richard D. Ryder. De tre etikerna fokuserar på olika aspekter av djuretiken, Petra Andersson talar om antropomorfism, som innebär att människor lägger sina egna tankar och värderingar på djuren. De förmänskligar djuren mer och får på så sätt, enligt Andersson, mer kontakt och igenkännande med djuren. Peter Singer tillhör den utilitaristiska etiken och hävdar att man ska lindra mängden lidande för att kunna ge större lycka senare. Han hävdar att om man tänker ut vad som kommer ge mest lycka så ska man handla på ett sätt där största mängden lycka är målet. Richard D. Ryder är också av det utilitaristiska tankesättet men inte lika utpräglat, han hävdar att det viktigaste är att lindra individuell smärta snarare än mängden. Det handlar om att avgöra vem som lider mest och också samtidigt bortse från art, varken människa eller djur prioriteras eller väljs bort.

 

Utifrån etikernas teorier kan man dra slutsatsen att djurens behandling under kriget både var etiskt riktigt men också felaktigt. Man måste därför se till varje situation för att kunna avgöra ifall behandlingen av djuren var etiskt rätt eller fel. Det går inte att tala om behandlingen i allt för stora drag utan man måste plocka ut enskilda situationer och se på dem utifrån de etiska teorier och ramar som lagts fram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)