Hållbar utveckling : En studie om svenskägda detaljhandelsföretags hållbarhetsarbete, intressenttryck och barriärer

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning:

Titel: Hållbar utveckling - En studie om svenskägda detaljhandelsföretags hållbarhetsarbete, intressenttryck och barriärer.

Kurs:Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE02E, VT 2015

Författare: Jessica Forslund, Evelina Nilsson, Sanna Svensson

Handledare: Veronica Svensson Ülgen

Bakgrund: På senare år har hållbarhetsarbetet blivit allt mer värdefullt för företag där begreppet hållbarhet och intresset för miljörelaterade- och sociala frågor är stort. Intresset och förväntningarna bidrar till ett ökat konsumenttryck som innebär att slutkonsumenter och företagskunder driver företag att arbeta med hållbarhet. För företag innebär detta en tillämpning av affärsstrategier och aktiviteter som tillgodoser behoven hos företaget själva och dess intressenter. Hållbarhetsarbete är således ett frivilligt initiativ där företagen själva bestämmer vilka resurser de vill utnyttja och hur stor ansvarsroll de är villiga att ta inom den miljömässiga-, ekonomiska- och sociala dimensionen. Ett tillvägagångssätt för att arbeta med hållbarhet inom en verksamhet är att hållbar hänsyn införlivas i de logistiska aktiviteterna, vilket bland annat inkluderar områden så som transport, packning och inköp.

Syfte: Studien syftar till att förstå hur utvalda detaljhandelsföretag arbetar med hållbarhet samt vilka intressenter och barriärer som påverkar utvecklingen av hållbarhetsarbetet. Vidare avser studien att ta reda på om det finns ett samband mellan antalet intressenter och barriärer och omfattningen av företagens hållbarhetsarbete.

Metod: Studien tillämpar en kvalitativ forskningsmetodik med en deduktiv forskningsansats för att besvara problemformuleringarna och syftet. Den teoretiska referensramen som utgör grunden för studien består av tidigare studier och litteratur, vilket har resulterat i en ökad förståelse av ämnesområdet. Insamling av data har skett genom kvalitativa intervjuer med åtta företag inom detaljhandeln samt sekundärdata i form av hemsidor, hållbarhetsrapporter och årsredovisningar, vilket utgör basen för det empiriska materialet.     

Slutsats: Det förekommer ett samband mellan företagens hållbarhetsarbete och antalet intressenter och barriärer. Företagen vinner legitimitet och säkrar därmed sin marknadsposition och framtida överlevnad genom att möta intressenternas krav. Detta påverkar omfattningen av företagens hållbarhetsarbete, där barriärer kan uppenbaras vid utveckling av hållbarhetsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)