Mitt hem är min borg : En undersökning om synen på gated communities i svensk massmedia år 2015-2017

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte är att finna och analysera mediediskurser ifråga om gated communities i Sverige under år 2015-2017. Tio tidningsartiklar har valts ut och analyserats med hjälp av kritisk diskursanalys (CDA), eller mer specifikt en modell i fem steg som Peter Berglez har tagit fram. Två extra steg har lagts till av mig i syfte att till fullo använda den teoroetiska utgångspunkten i form av gestaltningsteorin och den relationella identitetsmekanismen. Materialet består av tre artiklar från Värnamo Nyheter, två artiklar från Norra Halland, samt en artikel vardera från Smålandsposten, Vårt Kungsholmen, Mitt i Haninge, Trelleborgs Allehanda and TT. De första nio är lokaltidningar, medan TT är en oberoende rikstäckande nyhetsbyrå. Den kritiska diskursanalysen visar att gated communities avbildas på fyra huvudsakliga sätt: som en negativ och opassande association, som ett nödvändigt ont, som en oas och skön livsstil, samt som en risk för segregation. Diskurserna ifråga om gated communities ställdes sedan i relation till konstruktionen av en svensk identitet, vilket visade att allemansrätten, jämlikhet och öppenhet är grundläggande svenska värden som krockar med gated communities. Samtidigt utmanas dessa värden av andra samtida svenska värden såsom självförverkligande och strävan efter en hög levnadsstandard. Diskurserna jämfördes även med tidningarnas ideologi i syfte att hitta möjliga orsaker och konsekvenser

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)