Livet som kontaktfamilj

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Helena Pettersson; Lena Nordin; [2011]

Nyckelord: kontaktfamilj; rekrytering; motiv;

Sammanfattning: ABSTRAKT Syftet med den här uppsatsen var att genom kvalitativ metod intervjua kontaktfamiljer för att undersöka varför de valt att bli kontaktfamilj. Vilka motiv och överväganden gjordes och hur gick rekryteringen till? I uppsatsen har författarna försökt ge en förståelse för hur samarbetet med socialtjänst och barnets biologiska föräldrar har fungerat samt att synliggöra hur påverkan på den egna familjen såg ut. Svaren på frågorna baserades på fem intervjuer med kontaktfamiljer. Resultatet var samstämmigt med tidigare forskning på området och visar att det vanligast motivet är viljan att hjälpa och stödja andra då tid och ork finns. Rekryteringen inför uppdraget skilde sig åt mellan de olika familjerna. Samarbetet med socialtjänst och biologiska föräldrar fungerade över lag tillfredsställande. Påverkan på den egna familjen var positiv. Slutsatsen var att de här familjerna väl stämmer in på andra familjers upplevelser från intervjuer i tidigare forskning.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)