Ondskan i läroboken - Hitlers väg till makten framställd i svenska och finska läroböcker i historia

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Författare: Henrik Tröst; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Abstract

Uppsatsen undersöker hur Adolf Hitlers biografi och plats i historien beskrivs i

ett antal svenska och finska läroböcker i historia för grundskolans högstadium.

Undersökningen är avgränsad till perioden från Hitlers födsel till

maktövertagandet i Tyskland 1933/34.

Uppsatsen använder sig av ett antal teoretiska begrepp hämtade från tidigare

historiografisk forskning om Hitler. Uppsatsens syfte är att se om läroböckerna

skildrar Hitler som en individuell aktör eller som en del av en struktur. Uppsatsen

utreder också om läroböckerna förenklar beskrivningen av Hitler genom att

demonisera honom. Slutligen redogörs för skillnader och likheter i svenska och

finska läroböckers biografiska beskrivningar av Hitler.

Uppsatsens slutsats är att Hitler i samtliga läroböcker är en aktör med stor

möjlighet att påverka historiens förlopp. De strukturella förklaringarna till Hitlers

och nazismens framgångar är oftast ekonomiska. Det finns tendenser till

demonisering av Hitler i läroböckerna, men överlag undviker man att diskutera

Hitlers karaktär och person utanför den politiska sfären. Beskrivningarna av

Hitler är likartade i svenska och finska läroböcker. De finska läroböckerna

förklarar i högre utsträckning tyskarnas vilja att rösta på Hitler med hotet från

kommunismen, möjligen på grund av den egna finska historiska erfarenheten från

inbördeskriget (1917) och närheten till det forna Sovjetunionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)