Johan Gadolins bidrag till det Gadolinska biblioteket. En samlingshistorisk analys

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

Sammanfattning: Uppsatsen är en samlingshistorisk analys av en del av det Gadolinska biblioteket vid Åbo Akademis bibliotek i Finland. Biblioteket omfattar över 3000 verk, både monografier och tidskrifter. Tre professorsgenerationer vid den Kungliga Akademien i Åbo byggde upp biblioteket från början av 1700-talet till mitten av 1800-talet. Analysen omfattar den del av samlingen som professorn i kemi, Johan Gadolin, förvärvade. Samlingen har kategoriserats enligt innehåll och språk. Utgående från Philip Gaskells metoder har jag gjort en bibliografisk analys av ett urval av detta förvärv. I analysen av verkens materialitet har jag särskilt fäst mig vid bokband och marginalia. I resultatet kan man iaktta ett mönster, när det gäller inbindning av verken. Tidskrifter och centrala vetenskapliga verk lät Johan Gadolin vanligtvis binda in, medan nyttolitteratur och billigare litteratur vanligtvis sparades oinbundna eller i pappers- och pappband. Utifrån korrespondens och andra arkivkällor har jag diskuterat Johan Gadolins tillvägagångssätt när han förvärvade, samlade och bytte litteratur. Hela uppbyggandeprocessen av biblioteket omfattade ett nätverk av kontakter mellan Gadolin, bokhandlare och kommissionärer, garvare och bokbindare och genom byten och köp genom forskarkolleger eller bekanta utanför Finland. Dessa nätverk och den historiska och politiska kontexten har jag illustrerat genom att använda Robert Darntons kommunikativa kretslopp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)