Text och bild i samverkan för att förklara funktioner i teknikinformation

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning:

Det finns flera studier som visar att text och bild i samverkan är bra för inlärningen och förståelsen. Men att bara lägga till bilder i ett textmaterial eller tvärtom, garanterar ingen förbättring. Hur kan text och bild samverka från ett kognitionsteoretiskt perspektiv i en produktinformation för att öka förståelsen om funktioner i ett komplext system? Det är frågan jag ställer mig i denna studie och avgränsar mig till att analysera en broschyr om internsystemet PERFEKT. Broschyren är framställd av Tjeders som marknadsför och tillverkar komponenter inom bland annat vård och omsorg. Syftet med studien är att göra broschyren mer begriplig samt tydligare informera om produktens funktioner. För att göra detta har jag använt litteraturstudier, genomfört telefonintervjuer med målgruppen samt gjort en text- och bildanalys. Utifrån metoderna och det teoretiska ramverket har jag gestaltat en ny broschyr, gett förslag på en enhetlig bildstil, tagit fram en ny text skriven i textbindningen tema-rema samt arbetat med text och bild i samverkan. Slutsatser som dragits i arbetet är att kännedom om målgruppen kan leda till en ökad förståelse om vad de vill ha för information. Genom att även använda temarema i texten kan läsaren vandra in i texten steg för steg vilket också minskar belastningen på minnet. Information kan förmedlas och förstås bättre om text och bild samverkar, men i så fall behöver de två modaliteterna kopplas ihop. Ett sätt har applicerats i mitt gestaltningsresultat, nämligen: integrera text och bild.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)