Vård i isolering i samband med MRSA : En litteraturstudie i ett patientperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Meticillin-resistenta Stafylokocker aureus (MRSA) utgör ett globalt hot tillika ett folkhälsoproblem. En åtgärd mot smittspridning av MRSA är vård i isolering vilken tidigare har visats sig ge upphov till psykisk påfrestning. Under vårdtiden är det av värde att vårdspersonalen förstår patientens känslor och upplevelser för att kunna möta dessa. Syfte: Syftet var att belysa patientens upplevelse av vård i isolering i samband med MRSA. Metod: Studien gjordes som en litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskats. Artiklarna bearbetades induktivt där vitala delar markerades och översattes. Resultatet: Analysen genererade fyra teman: ”Patientens upplevelse av hur den fysiska miljön påverkar isolering”, ”Patientens upplevelse av information angående isolering”, ”Patientens självuppfattning i samband med isolering” samt ”Patientens upplevelse av förändrade relationer”. Den dominerande upplevelsen av isolering var negativ. Det framkom även att isoleringen kunde upplevas positiv i olika kontext. Slutsats: Isolering gav patienterna varierande känslor. För att minska förekomsten av psykisk stress hos den isolerade patientgruppen bör varje patient få utbildning som förklarar isoleringen och dess effekt. Målet med isoleringen bör vara att låta patienters fysiska hälsa förbättras utan att försämra deras mentala hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)