Brand equity har betydelse i byggbranschen : En studie om köpbeslutsprocessen, brand equity och beslutspåverkande roller

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Max Friberg; Victor Jakobsson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I denna studie studeras brand equity och dess påverkan på köpbeslutsprocessen. Hur påverkar brand equity köpare? Vilka steg i köpbeslutsprocessen påverkas? Genom att studera detta kan säljande företag få en ökad förståelse för hur köpare resonerar vid inköp, vilket kan användas när de ska utforma effektivare säljstrategier. Dessutom kommer beslutspåverkande roller att studeras för att resultatet ska bli mer praktiskt applicerbart då det ofta är flera individer som är inblandande när företag ska genomföra inköp.Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som grund för att studera vilken betydelse varumärken har under köpbeslutsprocessen i byggbranschen.

Intervjuerna har genomförts med sju individer som är ansvarig eller haft en stor roll vid inköp av maskindrivna handverktyg på sina företag.Det resultat som studien kommer fram till påvisar att brand equity har betydelse. Ju starkare ett varumärkes brand equity är desto mer påverkan har det på köpbeslutsprocessen. Detta får till följd att varumärken med starkare brand equity blir favoriserade och effektiviserar köpbeslutsprocessen eftersom att köpare tenderar att sålla bort varumärken med svag brand equity. Köpare gör en mindre omfattande köpbeslutsprocess då de väljer att utvärdera färre varumärken. Med varumärken som har ett starkt brand equity upplever dessutom köpare att det finns mindre risk att göra felköp. Säljande företag bör på grund av studiens resultat arbeta aktivt med att förbättra brand equity för sina varumärken.

Förutom det praktiska bidraget att studien kan användas för att förbättra säljstrategier kommer studien ge ökad förståelse för brand equity i B2B.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)