Att tillfriskna från Anorexia Nervosa

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: I dagens samhälle pågår en "hälsohets" för många kvinnor. Att leva upp till samhällets normer och vad som anses vara det normala idealet kan i vissa fall skapa enormt mycket stress och strävan efter det perfekta utseendet blir för stor. Denna strävan bidrar till att tillfrisknandeprocessen från Anorexia Nervosa (AN) blir mer komplex hos kvinnor. Syftet med studien var att undersöka tillfrisknande hos kvinnor med AN. Studien är utförd som en allmän litteraturstudie med vetenskapliga artiklar som grund. Resultat påvisar att stöd är en betydelsefull omvårdnadsåtgärd sjuksköterskan kan ge i denna process. För kvinnornas del är det av största vikt att beslutet om tillfrisknande är självvalt och inte för att tillfredsställa någon annan. Det finns ett samband mellan kropp och själ, vilket är en utmaning för sjuksköterskan i omvårdnaden kring kvinnor med AN och att viktuppgång inte är korrelerat till ett fullt tillfrisknande belyses tydligt. För sjuksköterskan krävs fördjupade kunskaper om kvinnornas upplevelser kring tillfrisknandet för att få en helhet om sjukdomen. Det krävs ytterligare forskning om kvinnornas upplevelser efter avslutad behandling och efter tillfrisknande från sjukdomen. Även ytterligare komplimenterande forskning behövs kring kvinnornas syn på huruvida ett tillfrisknande är möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)