Kommunikation med personer med demens – hur kan denna underlättas?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Eva Hegelund; Anna Tolkacheva; [2009-01-18]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Antalet personer som drabbas av demenssjukdom ökar idag i hela världen. Svårigheter att tolka och förstå vad patienten uttrycker komplicerar vårdandet och gör kommunikationen med personer med demens till en stor utmaning för sjuksköterskan. Demenssjukdom påverkar förmågan att kommunicera på en mängd olika sätt beroende på vilken del av hjärnan som är drabbad. Personen som drabbas av demens kan få försämrad förmåga att förmedla sig och förstå språket, svårigheter att tolka intryck samt att orientera sig. Sjuksköterskans attityd gentemot personen med demens påverkar sättet på vilket han eller hon relaterar till denne. Sjuksköterskans förhållningssätt påverkar relationen till patienten. Delar av Travelbees teori har använts som referensram för att belysa kommunikation ur ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv. Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka kommunikationsstrategier som finns beskrivna i den senaste forskningen och som kan användas av sjuksköterskor för att underlätta kommunikationen med personer med demens. Studiens resultat baserades på vetenskapliga artiklar som inhämtades efter sökningar i databaserna Pubmed och Cinahl. Artiklarna analyserades induktivt och resultaten sammanställdes i två övergripande teman: verbala strategier och icke-verbala strategier samt i subteman. Resultatet visar att till verbala strategier hörde att vara stödjande i samtalet exempelvis genom att hjälpa patienten att hitta ord och avsluta meningar, att bekräfta personen med demens genom att ge beröm och att inte pressa patienten att minnas rätt, att vägleda genom att initiera och hålla kvar samtalsämnen, samt att klargöra, exempelvis genom att ställa frågor. Till de icke-verbala strategierna hörde bland annat ögonkontakt, beröring, leenden, miljöfaktorer samt olika utformade hjälpmedel. Fördjupad forskning på detta område saknas i många fall, exempelvis vad gäller värdering av effektiviteten hos olika kommunikationsstrategier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)