Rökvanor hos patienter med genomgången hjärtinfarkt : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

Sammanfattning:

Sjuksköterskan kommer i kontakt med patienter som genomgått en hjärtinfarkt i sitt dagliga arbete, en del av dessa patienter är rökare. Syftet med denna beskrivande litteraturstudie var att beskriva rökvanor hos patienter som drabbats av en hjärtinfarkt. Resultatet bygger på vetenskapliga artiklar publicerade mellan 1997 till 2007 ifrån databaserna MedLine, Blackwell Synergy och Science Direct. Den här studien visar på att trots att patienterna har drabbats av en hjärtinfarkt betyder det inte att de slutar röka helt eller fortsätter att vara avhållsamma om de slutar. Ungefär hälften av de patienter som upphör med sin tobakskonsumtion i samband med en hjärtinfarkt har börjat röka igen inom en fyraårs period. Uppföljningen ifrån sjukvårdens sida kan vara bristfällig och patienterna får kanske inte heller det stöd de behöver, eftersom man inte vet hur deras tobakskonsumtion ser ut eller hur det går med deras avvänjning. Sjuksköterskan har dock goda möjligheter att hjälpa patienter med att sluta röka, men det är viktigt att ha i åtanke att många återfaller. Ett fungerande system för dokumentation och uppföljning är en bra hjälp vid arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)