”Det viktiga är inte att alla leker med alla, utan att alla har någon” - En kvalitativ studie om barns samspel

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med vårt examensarbete är att utifrån pedagogernas perspektiv studera hur tillhörighet i grupp skapas. Detta gör vi genom att undersöka och analysera barns samspel i förskolan. Det har vi genomfört genom en kombination av en kvalitativ- och kvantitativ studie. Våra frågeställningar innefattar vilka typer av samspel barn konstruerar i förskolemiljö, hur pedagoger talar om barns samspel och synliggörandet av alla barn, samt vilka faktorer som kan påverka barns samspel. I studien lyfter vi olika perspektiv inom samspel, som barnperspektiv, samhörighet, den Närmaste utvecklingszonen, ålderns betydelse för samspel, roller och makt, samt svårigheter i samspel. Vi har gjort videoobservationer, intervjuer och skickat ut enkäter till olika förskolor. Resultatet visar olika former av samspel: maktsamspel, bejakande samspel, konflikt i samspel, avvisat samspel och ömsesidigt samspel. Pedagogerna definierar samspel som bland annat glädje och kommunikation. Pedagogerna talar om vikten av synliggörandet av alla barn, genom att lyfta varje enskilt barn. Resultatet visar också att faktorer som påverkar barns samspel kan vara gemensamma intressen, antalet barn i samspel och barnens ålder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)