Sökning: "#varskaallabo"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet #varskaallabo.

  1. 1. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

    Författare :Frida Olofsson; Lovisa Sjöstedt; [2017]
    Nyckelord :bostadsförsörjning; bostadsförsörjningsansvar; BFL; bostadsbrist; #varskaallabo; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The lack of housing in Sweden is a problematic question of big importance. Based on the clarification of the Swedish law related to municipal housing responsibility, this study has been conducted with the purpose of investigating whether a statutory housing supply liability is of importance to municipal housing planning. LÄS MER