Sökning: ": Bråktal"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden : Bråktal.

 1. 1. Undervisningen av tal i bråkform : Undersökning om lärares undervisningsmodeller för ett holistiskt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Camilla Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Artefakt; bråk; matematik; undervisning; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att hitta olika undervisningsmetoder som fungerar väl med tal i bråkform. Studien riktar sig mot elever och undervisande lärare i mellanstadiet. I denna skrift synliggörs några svårigheter med undervisningen av bråktal samt hur dessa svårigheter kan övervinnas. LÄS MER

 2. 2. Elevers förståelse av bråktal : som ett tal som har ett eget värde på tallinjen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Noor Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Mathematics; learning; fraction; aspect; raising; reducing; number line; Matematikundervisning; grundskolan; lärande; bråk; aspekt; förlängning; förkortning; tallinje;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få inblick i hur eleverna i åk 7 och 8 uppfattar likvärdiga bråktal, förkortning och förlängning samt hur de tolkar sambandet mellan förlängning och multiplikation, och förkortning och division. Syftet är även att undersöka elevernas kunskaper om bråktalsaspekter med fokus på bråktal som ett tal som har ett eget värde på tallinjen. LÄS MER

 3. 3. Elevers bilder av bråktal : En kvalitativ studie av hur högstadieelever beskriver och resonerar kring bråktal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rebecka Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Bråk; bråktal; procent; bråkets ansikte; den duala begreppsbilden; matematikundervisning; begreppsbild; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en kvalitativ empirisk studie av högstadieelevers bilder av bråktal, baserad på intervjuer med två fokusgrupper. Totalt har nio elever i årskurs 7 och 9 deltagit i studien. LÄS MER

 4. 4. Användningen av olika uttrycksformer i matematikundervisningen när elever arbetar med tal i bråkform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kawther muweyel; Kawther Al Muweyel; [2020]
  Nyckelord :bråkform; bråktal; grundskola; kommunikation; matematikundervisning; mellanstadiet; sociokulturellt perspektiv; uttrycksformer; verbal.;

  Sammanfattning : Undersökningen handlar om hur lärarna beskriver hur de använder olika uttrycksformeri sin undervisning och hur dessa uttrycksformer, enligt lärarna, påverkar elevernaskunskaper med tal i bråkform. Detta undersöks för att många elever har svårigheter medatt hantera tal i bråkform. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmetoder i undervisningen som främjar förståelsen av tal i bråkform och bråkräkning. : En kvalitativ intervju och litteraturstudie som undersöker arbetsmetoder i undervisningen som främjar förståelsen av bråktal och bråkräkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Gry Granskogli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discover how the teachers recognize students understanding of fractions and calculating with fractions and I want to learn more about which working methods they think are important to rise the understanding of fractions and calculating with fractions. The method I used to get answers was a qualitative survey with interviews. LÄS MER