Sökning: ": Bullerdämpning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden : Bullerdämpning.

 1. 1. A Numerical Approach for Wind Tunnel Noise Control

  Master-uppsats, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Författare :Hampus Dall; Robert Palm; [2021]
  Nyckelord :Technical Acoustics; ANC; Active Noise Control; Superposition; Wind Tunnel; Wingsuit; Indoor Wingsuit; Higher Order Modal Acoustic Field Beyond Plane Wave Region; Numerical Acoustic Simulations; Teknisk Akustik; Aktiv Brusreducering; Superposition; Vindtunnel; Flygning med ekorrdräkt inomhus; Högre ordningens akustisk modanalys bortom planvågsteori; Numeriska akustiska simuleringar;

  Sammanfattning : A wind tunnel from the 1950s located in Bromma, Stockholm, once used for military research is today used for commercial activities. Today the tunnel is used for indoor wingsuit flight and the facility has an interest in reducing the overall noise generated by the tunnel. Acoustic measurements indicate noise problems in the 50 Hz range. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av planeringsverktyget GYF AP 2.0 tillämpbarhet i befintliga stadsdelar : en studie om utvecklandet av hållbara städer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Tuva Wrenfelt; [2020]
  Nyckelord :ekosystemtjänst; grönytefaktor; kvalitet; biologisk mångfald; mikroklimatreglering; bullerdämpning; dagvattenhantering; pollinering; rekreation; hälsa;

  Sammanfattning : Målet och syftet med denna studie är att utreda vilken bebyggelse, beroende på ålder, som gynnar ekosystemtjänster bäst samt att utvärdera det nya planeringsverktyget GYF AP 2.0, Grönytefaktor för allmän platsmark, validitet på äldre bostadsområden. I studien appliceras GYF AP 2. LÄS MER

 3. 3. ljudstörning från trafiken : Essingeleden, Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Faten Almubareki; [2019]
  Nyckelord :Buller; bullerpåverkan; riktvärden; ekvivalentljudnivå; maximalljudnivå; bullerdämpning; mätningar; beräkningar; tyst sida;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project is to investigate noise problems for residential areas close to roads with very intense traffic. The area Lilla Essingen in Stockholm has been investigated and most focus is on noise measurements outdoors and different measures for noise reduction in the area. LÄS MER

 4. 4. Buller på en återvinningscentral : Ljudnivåer, arbetstagarnas upplevelser samt risk för ototoxiska ämnen och vibrationer

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Anna Ekersund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En yrkesgrupp som exponeras för buller är arbetstagare på återvinningscentraler. Forskning visar att buller kan ge hörselskador och påverka arbetsprestationen. Forskning visar också att ototoxiska ämnen eller vibrationer i samverkan med buller kan förstärka en hörselskadande effekt. LÄS MER

 5. 5. Hållbar byggnad med hänsyn tilltrafikbuller Utformning av ett bostadshus i ett trafikerat planområde i Örebro

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik;

  Författare :Ibrahim Jabur; Majkel Nassralla; [2014]
  Nyckelord :Noise attenuation; residential design; site survey; : Bullerdämpning; bostadsutformning; platsinventering;

  Sammanfattning : De flesta av Sveriges kommuner har ett mål där de strävar efter att bygga ett hållbart samhälle, vilket innebär att man utnyttjar den befintliga infrastrukturen. Målet med detta är att dra nytta av de obebyggda områdena i stadsbilden genom att bygga nytt. LÄS MER