Sökning: ": Relationskompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden : Relationskompetens.

 1. 1. "Inget Jag utan ett Du" : En studie om sånglärares och sångelevers uppfattning om relationer i sånglektionssammanhang.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Cornelia Olofsson; [2022]
  Nyckelord :sångundervisning; musikpedagogik; yrkesroll; relationskompetens; ledarskap;

  Sammanfattning : Att sociala relationer påverkar undervisningen har forskning visat. För att arbeta som lärare bör du inte enbart ha kompetens i det ämnet du undervisar utan även relationskompetens. Jonas Aspelin har delat upp denna relationskompetens i tre delar: differentieringskompetens, socioemotionell kompetens och kommunikativ kompetens. LÄS MER

 2. 2. Relationsskapande med elever på rasten : En kvalitativ studie om fritidslärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jonas Dahlin; Magnus Svedberg; [2022]
  Nyckelord :fritidslärare; förhållningssätt; förutsättningar; leken; rasten; relationsskapande; trygghet;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i problemområdet rasten, som inte beskrivs i läroplanen Lgr 11 trots att rasten inträffar dagligen för alla elever i svensk grundskola. Syftet för studien är avgränsad till att undersöka hur fritidslärare upplever relationsarbetet med elever på rasten. LÄS MER

 3. 3. Socioemotionell kompetens eller ämneskunskap? : Hur musiklärare resonerar vid betygsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan

  Författare :Nyström Hannah; [2022]
  Nyckelord :qualitative method; relational perspective; fair grading; grades; socio-emotional competence; music teacher; kvalitativ metod; relationellt perspektiv; betygsättning; betyg; socioemotionell kompetens; musiklärare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få större förståelse av musiklärares perspektiv på betygsättning av elevers socioemotionella kompetenser och sociala omständigheter. Studien lyfter även musiklärares strategier för att uppnå en betygsättning som inte väger in elevers socioemotionella kompetenser. LÄS MER

 4. 4. Konsten att bygga goda lärare-elev-relationer : Lärares berättelser om relationsbyggandet med elever och hur lärarutbildningen har förberett dem inför detta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Basma Hamadi; Hind Mejdi; [2022]
  Nyckelord :relationskompetens; lärare-elev-relationer; lärarutbildningen; berättelseanalys; lärares upplevelser;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare arbetar för att bygga goda lärare-elev-relationer, samt till vilken grad de upplever att lärarutbildningen har förberett dem för denna del av yrket. Mer specifikt undersöks hur lärare arbetar för att uppnå ömsesidig respekt och förståelse, reglera graden av närhet respektive distans såväl som att uppfatta och handskas med känslomässiga signaler i relationer till elever, samt till vilken grad lärarutbildningen har utvecklat deras relationskompetens i dessa avseenden. LÄS MER

 5. 5. En litteraturöversikt kring inkluderingens inverkan påeleverna och undervisningen inom ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sebastian Herbut; Nicklas Sandström; [2022]
  Nyckelord :inkludering; matematiksvårigheter; exkludering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna kunskapsöversikt är att djupare undersöka huruvidainkluderingen kan påverka eleverna samt undervisningen. I denna skrivelse valde vidärför att undersöka resultaten i forskning på nationell och internationell nivå. LÄS MER