Sökning: ": tjänstemarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden : tjänstemarknadsföring.

 1. 1. Hur påverkas långsiktiga kundrelationer av digital marknadsföring? : en studie av etablerade lantbrukskunders upplevelser av Länsförsäkringar Uppsalas digitala marknadsföring

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Josefine Beckman; Elisabeth Granath; [2021]
  Nyckelord :digital marknadsföring; försäkringsbolad; lantbruk; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Marknadsföring används för att nå ut på marknaden med syftet att sälja en produkt eller tjänst. Tidigare exponerades konsumenten för marknadsföring främst i tv, radio och tidningar. Denna traditionella marknadsföring finns fortfarande kvar, men en ny generation av digital marknadsföring har nu nått oss. LÄS MER

 2. 2. Konsumenters attityder och intentioner till gratistjänster : En explorativ fallstudie om skidåkares attityder och intentioner till gratistjänsten lavinprognoser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joakim Linde; [2020]
  Nyckelord :Lavinprognoser; attityder; intentioner; tjänster; tjänstemarknadsföring; gratistjänster; köpintentioner;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie syftade till att skapa en ökad kunskap om konsumenters attityder och intentioner till användandet av gratistjänster. Eftersom tidigare studier inte tagit hänsyn till skillnaden mellan betaltjänster och gratistjänster så är detta ett relativt outforskat ämne. LÄS MER

 3. 3. Sociala Medier – Utifrån ett marknadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Leonard Pauve; [2019]
  Nyckelord :Sociala Medier SM ; Facebook; Användare; User Generated Content UGC ; Disruptiva teknologier; Twitter; Kommunikation; Dialog; Servicescape; Relationsmarknadsföring.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera och klarlägga SM ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta görs genom att redogöra för dess karaktär samt studera möjligheter och svårigheter som kretsar kring fenomenet. Metoden som använts är kvalitativ och studien bygger på samlad empiri från fem intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Tjänsteföretagets möjligheter att påverka serviceupplevelsen : en studie om företags värdeerbjudanden och påverkan på kunden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tove Johansson; [2017]
  Nyckelord :Service marketing; service logic; value creation; experience-based services; credence-based services; Tjänstemarknadsföring; tjänstelogik; värdeskapande; upplevelsebaserade tjänster; förtroendebaserade tjänster;

  Sammanfattning : Since the turn of the century, the focus in marketing has shifted to a service-centred view, where co-creation of value between customer and business is central. Services, which are characterized by intangible resources, co-production and heterogeneity, account for the majority of employment in society today. LÄS MER

 5. 5. Träkomponenttillverkning i byggbranschen : en marknadsundersökning om prefabricerade huskomponenter och byggelement

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Viktor Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Marknadsundersökning; Prefabricerat byggande; Relationsmarknadsföring; Semistrukturerad intervju; Service dominant logic; Tjänstedominant logik; Tjänstemarknadsföring;

  Sammanfattning : År 2016 var det tredje året i rad då det noterades rekord på jordens medeltemperatur. Klimatförändringar förklaras till stor del av utsläpp av växthusgaser och användandet av fossila bränslen och icke förnybara resurser. LÄS MER