Sökning: "§ 387"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden § 387.

 1. 1. LSS – en viktig lagstiftning på det socialpolitiska området.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anna Gabrielsson; [2021]
  Nyckelord :LSS - leva ett liv som alla andra ; förutsättningarna för stöd; FN konventionen för funktionsnedsatta;

  Sammanfattning : Funktionsnedsatta är och har alltid varit en mer eller mindre diskriminerad grupp i samhället. Genom uppkomsten av lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS) har emellertid funktionsnedsatta fått väsentligt förbättrade levnadsvillkor, och bättre förutsättningar att kunna leva ett liv "som alla andra". LÄS MER

 2. 2. ESG, investeringar och transparens : En kvantitativ studie på 387 europeiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Eric Vaarala; Zsofia Varga; [2021]
  Nyckelord :ESG; CSR; SRI; transparens; cross-listing; intressentteori; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Polisens laga befogenhet att använda skjutvapen : Om enskilda polisers rätt att skjuta inom ramen för sin tjänsteutövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Hjortstorp; [2021]
  Nyckelord :The firearms proclamation; police; lawful authority; firearms; Skjutkungörelsen; polis; laga befogenhet; skjutvapen;

  Sammanfattning : Den svenska polisen styrs till stor del av reglerna stipulerade i polislag (1984:387). Däri återfinns bland annat de viktiga principerna om behov och proportionalitet som polisen måste beakta i all sitt arbete samt lagstödet som ger polisen befogenhet att använda våld. LÄS MER

 4. 4. Utvecklandet av en chatt-applikation: Stötta människor med autism och intellektuell funktionsnedsättning att hitta vänner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Rebecka Gerdtham; [2021]
  Nyckelord :LSS; Autism; Intellektuell funktionsnedsättning; Människo-centrerad design; Chatt-applikation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lagen (1993:387) om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade säkerställer att människor med funktionsnedsättning får anpassat stöd för att kunna leva ett självständigt liv och känna sig delaktig i samhället. Trots detta är diskriminering av ens funktionsnedsättning vanligt och beror på att människor handlar utifrån fördomar där okunskap är den främsta anledningen. LÄS MER

 5. 5. Standing long jump compared to vertical jump as a field test for assessing leg power in firefighter trainees : A correlation study from a gender equality perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Mimmi Bringsén-Bornegrim; [2021]
  Nyckelord :Firefighters; the rescue service; standing long jump; standing broad jump; vertical jump; gender equality; Brandmän; Räddningstjänsten; rektyteringstester; stående längdhopp; vertikalt hopp; jämställdhet;

  Sammanfattning : Background: Within the rescue service, a varied background is needed to increase the possibility of delivering equal service to the citizens. At present, there is a skewed gender distribution within the municipal rescue services, with only a couple of percent of the firefighters being women. LÄS MER