Sökning: "« the problem of demarcation »"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden « the problem of demarcation ».

 1. 1. Vem bär ansvaret för arbetsmiljön vid arbete hemifrån? - En framåtsyftande studie om ansvaret för det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt för skada vid arbete hemifrån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Parastou Namdar Faiz Abadi; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Arbetsmiljörätt; Arbetsskadeförsäkring; Covid:19; Arbetarskydd; Handelsrätt; Arbetsmiljöansvar; Arbete hemifrån; Distansarbete.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Since the outbreak of the Covid-19 pandemic, society has demanded that more and more workers work from home in order to contribute to reducing the spread of infection. Although teleworking is not a new phenomenon, the pandemic has led to the question being raised as to whether the possibility of teleworking for certain groups of workers should also exist in the future. LÄS MER

 2. 2. Patenträttens betydelse för en cirkulär ekonomi : En rättsdogmatisk analys av patenträttsliga hinder för reparationsmöjligheter inom EU och Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Persson; [2022]
  Nyckelord :Reparation; rekonstruktion; patent; immaterialrätt; juridik; intrång; gränsdragning; right to repair; ecodesign; cirkulär ekonomi; hållbarhet; reparationsmöjligheter; Sverige; EU;

  Sammanfattning : Patenträtten kan användas för att förhindra tredje man från att sälja vidare, rekonstruera eller kopiera en patenterad produkt. Det starka patentskyddet för patentinnehavare utgör ett ekonomiskt incitament för skapande och gör möjligheten till reparation svårare, och från fall till fall olagliga, eftersom patentlagstiftningen förhindrar rekonstruktion av patenterade produkter. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan designkvalitet och designintention : En tillämpning av design quality evaluation (DQE) i påbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Emanuel Johansson; [2021]
  Nyckelord :Architecture; design intention; design quality; design quality evaluation DQE ; vertical extensions of buildings; Arkitektur; designintention; designkvalitet; design quality evaluation DQE ; påbyggnation;

  Sammanfattning : Påbyggnation är en typ av hållbar stadsutveckling som blir allt vanligare i Sverige. Ett av de gemensamma målen vid påbyggnation, likt andra byggprojekt, är att uppnå en viss förbestämd kvalitet. Designkvalitet kan ses som en del av kvalitetsmålet. LÄS MER

 4. 4. Influencer Marketing on Social Media - Commercial or non-commercial content? - an influencer perspective

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Taraneh Bahremandi; [2021]
  Nyckelord :Social media; Influencer marketing; Marketing;

  Sammanfattning : Influencers are some of the most important players in social media marketing, one of many reasons why they are so important is the fact that they can be both opinion formers and marketing tools. The position influencer marketing has in society has created demarcation problems between freedom of press and speech and marketing laws. LÄS MER

 5. 5. Bildbaserade sexuella övergrepp - En kartläggning av den svenska strafflagstiftningen avseende integritetskränkande smygfotografering och spridande av privata sexuella bilder utan den avbildades samtycke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Catharina Andersson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har ändrat hur människor kommunicerar med och om varandra. Den har också fört med sig nya former av övergrepp, däribland så kallade bildbaserade sexuella övergrepp. LÄS MER