Sökning: "«une école pour tous»"

Hittade 1 uppsats innehållade orden «une école pour tous».

  1. 1. Det franska skolsystemet vs. Det svenska skolsystemet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Anna Nilsson; [2009]
    Nyckelord :«en skola för alla»; «elitism»; läroplan; attityder; värderingar; kunskap; pedagogik; «une école pour tous»; «élitisme»; programme d’enseignement; attitudes; estimations; connaissance; pédagogie;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett lärarperspektiv försöka tydliggöra några värderingar och attityder som finns i Frankrikes och Sveriges läroplaner. Jag undersöker vilken kunskapssyn läraren, lärarstudenten och läroplanerna ger uttryck för i respektive land, vad läroplanen säger om kunskap, mål, riktlinjer och arbetsmetoder, samt hur lärarstudenten och läraren ställer sig till detta. LÄS MER