Sökning: "Ägarförändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Ägarförändringar.

 1. 1. Förslag om begränsning av avdrag för underskott - en undersökning av förslagets systemenlighet, förutsebarhet och konstitutionella legitimitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Arlebo; [2022-02-25]
  Nyckelord :Underskottsbolag; Underskottsavdrag; Stoppskrivelse; Retroaktivitetsförbudet; Skatteflyktslagen; Ägarförändringar; HFD 2021 ref. 33;

  Sammanfattning : Den 3 juni 2021 meddelade HFD att skatteflyktslagen inte hindrade ett underskottsbolag från att utnyttja sin rätt till underskottsavdrag efter en ägarförändring, trots att bolagets enda tillgång vid tidpunkten var en fordran på sitt moderbolag. Regeringen tolkade domen som ett kringgående av reglerna i 40 kap. LÄS MER

 2. 2. Kontinuitetsprincipens genomslag vid fusioner - Om beskattningstidpunkt vid fusioner av svenska aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; fusioner; kontinuitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fusion innebär att två eller flera bolag slås samman genom att samtliga tillgångar och skulder hos det överlåtande bolaget tas över av det övertagande bolaget och det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation. Det finns två olika grundvarianter av fusioner, absorption och kombination. LÄS MER

 3. 3. Spärregler för förlustutjämning vid omstruktureringar av aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Irina Timoshenko; [2021]
  Nyckelord :skatterätt; handel med underskottsföretag; underskott; beloppsspärr; koncernbidragsspärr; fusionsspärr; fissionsspärr; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En av de viktigaste frågorna för bolag gäller möjligheter till förlustutjämning, dvs. kvittning av en förlust som redovisats för ett beskattningsår mot inkomst för ett annat beskattningsår. LÄS MER

 4. 4. Skatteflyktslagen och handeln med underskottsföretag. Skatteflykt vid ägarförändringar som utlöser beloppsspärren – förenligt med principerna om neutralitet och legalitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beatrice Olsson; [2020]
  Nyckelord :Skatteflykt; underskottsföretag; beloppsspärren.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lokalisering av huvudkontor bland Sveriges största företag : En studie om drivkrafter som förklarar huvudkontorens lokalisering

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecca Jarlheden; Lovisa Larsdotter; [2019]
  Nyckelord :Branschtillhörighet; drivkraft; flytt; huvudkontor; inflyttningar; lokalisering; skatter; storlek; utflyttningar; ägarförändringar; ägarstruktur;

  Sammanfattning : Utflyttningar av huvudkontor ökade kraftigt i Sverige under slutet av 1990-talet och medförde en stor debatt i det svenska näringslivet. Ämnet fick även ökad uppmärksamhet i ekonomisk forskning eftersom det befarades leda till långsiktiga negativa effekter för samhället. LÄS MER