Sökning: "Ägarkategorier"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Ägarkategorier.

 1. 1. Forest owners and attitudes towards conservation policy in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Miguel Riviere; [2016]
  Nyckelord :Swedish forestry model; principal component analysis; PCA; cluster analysis; survey;

  Sammanfattning : In 1993, Sweden issued a new forestry act, which gives equal importance to timber production and nature protection, and uses a wide range of policy tools, known as the Swedish forestry model, to achieve its goals. However, there is evidence that the Swedish forestry model does not perform as well as expected, especially regarding the involvement of Non Industrial Private Forest owners (NIPFs) in conservation. LÄS MER

 2. 2. Ägarkategorins och andra faktorers inverkan på skogsfastigheters pris vid försäljning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Buster Knutsson; [2015]
  Nyckelord :hedonisk prismodell; juridisk person; fysisk person; skogsbruksfastigheter; fastighetsmarknad; hedonic price model; natural person; legal entity; forestry estates; property market;

  Sammanfattning : Sverige består av ungefär 23 miljoner hektar av produktiv skogsmark. Detta innebär att drygt 50 % av landarealen utgörs av skogsmark. LÄS MER

 3. 3. En studie kring sambandet mellan ägare och revisionskostnad

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tommy Ernfjäll; Erik Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Revision; Revisor; Ägare; Ägarkategorier; Ägarkoncentration; Revisonskostnad;

  Sammanfattning : Inledning: Revisionen är utifrån ett ägarperspektiv en bolagsstyrningsfunktion som bland annat finns till för att minska den informationsasymmetri som kan uppstå mellan ägare och företagsledning samt att kontrollera att det investerade kapitalet används på ett korrekt sätt. Ägarstrukturen i Sverige har sedan länge setts som relativt koncentrerad och bland de noterade företagen i Sverige går det att finna ett stort antal kontrollägare. LÄS MER

 4. 4. Vad som avgör hur nöjd skogsägaren är med en virkesaffär efter storm : en fallstudie av Norra skogsägarna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Julia Mellåker; Johan Åhs; [2014]
  Nyckelord :bemötande; service; pris; privatägd skog; skogsägarförening;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur nöjda skogsägarna är, som skrivit stormkontrakt med Norra skogsägarna efter stormen Hilde 2013 i virkesområde Södra Lappland. Det gjordes genom en brevundersökning riktad till skogsägarna samt en intervju med virkesområdeschefen och inspektorerna som arbetar inom virkesområdet. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar vid köp av en skogsfastighet : en analys av olika köpares kassaflöde vid ett fastighetsförvärv

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Erik Backman; [2013]
  Nyckelord :skogsbeskattning; kassaflöde; räntefördelning; rationaliseringsförvärv; skogsavdrag; skogsfastighet;

  Sammanfattning : Intresset för att investera i skogsfastigheter växer och antalet förstagångsköpare på marknaden ökar. Beskattning av skogsfastigheter är en komplicerad lagstiftning där skogsägarkåren generellt har en relativt låg kunskapsnivå. LÄS MER