Sökning: "Ägarkonstellation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Ägarkonstellation.

  1. 1. Minoritetsskydd gentemot en majoritetsägande styrelse på oreglerade marknader : Sett ur ett bolagsstyrningsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

    Författare :Adrian Zuta; Erik Olsson Lidman; [2018]
    Nyckelord :Aktiebolagsrätt; minoritetsägarskydd; oreglerade marknader; självreglering; notering; svensk kod för bolagsstyrning; noteringsavtal; aktieägaravtal; riktade emissioner;

    Sammanfattning : På reglerade marknader föreligger ofta ett omfattande skydd för investerare och andra minoriteter som ämnar att tillföra riskkapital till ett aktiebolag med förhoppning om en framtida avkastning. Detta ger upphov till frågeställningen om huruvida en identisk investering kan anses vara skyddad från ohederliga ageranden på oreglerade marknader. LÄS MER