Sökning: "Ägarstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet Ägarstruktur.

 1. 1. Ägarstrukturer inom europeisk toppfotboll : Sportsliga och finansiella påföljder av olika ägarmodeller

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Vallin; Lukas Boström; [2021]
  Nyckelord :Ägarstruktur; Fotbollsklubbar; Finansiell prestation; Sportslig prestation; UEFA Financial Fair Play;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt ägarstrukturens påverkan på fotbollsklubbars finansiella prestation. Sambandet har studerats utifrån sportslig prestation som förklarande variabel. LÄS MER

 2. 2. Kapitalstrukturen i mindre onoterade aktiebolag : En kvantitativ studie om förklaringsvariablerna kring kapitalstrukturhos svenska onoterade aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emil Lindgren; Matthias Sundekvist; [2021]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; skuldkvot; agentteori; asymmetrisk information; pecking order; trade-off; svenska onoterade företag;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kapitalstrukturen i mindre onoterade aktiebolag - En kvantitativ studie omförklaringsvariablerna kring kapitalstrukturen hos mindre svenska onoterade aktiebolag Nivå: Examensarbete i företagsekonomi Författare: Emil Lindgren och Matthias Sundekvist Handledare: Peter Lindberg Datum: Januari - 2021 Syfte: Syftet med denna studie är att förklara hur storlek, lönsamhet, tillgångsstruktur,tillväxt samt ränta påverkar kapitalstrukturen i små svenska onoterade aktiebolag. Metod: I studien tillämpas ett kvantitativt tillvägagångssätt. LÄS MER

 3. 3. Variation i revision : En kvantitativ studie om revisorers variation i väsentlighetsbedömningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Edvin Lingmerth; Gustav Rex; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats, Civilekonomprogrammet Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2021 Författare: Edvin Lingmerth och Gustav Rex Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin Medbedömare: Elias Bengtsson Examinator: Andreas Jansson Titel: Variation i revison, en kvantitativ studie om revisorers variation iväsentlighetsbedömningen Bakgrund: En grundpelare i dagens revisioner är för revisorn att professionellt bedömaväsentlighet. Väsentlighet är däremot ett komplext begrepp som innefattar flera svårigheter,vilket utgör en problematik av att enskilda revisorer varierar. LÄS MER

 4. 4. Ägarstrukturens inverkan på marknadsreaktionen vid insynshandel : En studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Ljunglöf; Axel Halldén; [2021]
  Nyckelord :Insynshandel; marknadsreaktion; eventstudie; abnormal avkastning; svenska aktiemarknaden; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ägarstruktur påverkar marknadsreaktionen vid insynshandelgenom att analysera 206 köpobservationer och 115 säljobservationer under 2019 för bolaglistade på Stockholmsbörsen. Vi skiljer mellan storägare som aktivt förväntas övervakaledningen i de bolag de investerar i (andra utomstående företag och privata investerare ellerfamiljer utan koppling till ledningen) och passiva storägare som inte förväntas övervakaledningen (institutionella investerare). LÄS MER

 5. 5. Skala ner och dela ut - Är finansialisering denna nya svenska modellen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Dannberger; Emma Kvarnheden; Jacob Dahlqvist; [2021]
  Nyckelord :Finansialisering; aktieägarvärde; Theory of the firm; investeringar; bolagsstyrning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien har två syften, varav det första är att bidra med kunskap om kontextens roll i hur orienteringen mot ett aktieägarvärde påverkar beteendet i icke-finansiella företag. Det andra syftet är att bidra till utvecklingen av teoretiska modeller som förklarar hur och varför en beteendeförändring skulle uppstå. LÄS MER