Sökning: "Äldre kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 624 uppsatser innehållade orden Äldre kvinnor.

 1. 1. Äldre kvinnors och mäns upplevelser av depression – En systematisk litteraturstudie med ett folkhälso- och genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Anna Lundquist; [2020-04-21]
  Nyckelord :depression; äldre; upplevelse; genus; folkhälsa; depression; aged; experience; gender; public health;

  Sammanfattning : Background: The lifespan of the elderly has increased, which entails a larger aged population than before. According to a Swedish study, the probability of falling ill with depression in your lifetime is about 30 percent for women and about 20 percent for men. LÄS MER

 2. 2. Unga kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : Baserat på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alva Låke; Zia Gul; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; lidande; kvalitativ metod; personcentrerad vård; kvinnor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Att drabbas av denna sjukdom kan skapa fysiska och känslomässiga problem. De vanligaste behandlingarna är kirurgi, cytostatika och strålning. Dessa behandlingar leder till fysiska och psykiska påfrestningar. LÄS MER

 3. 3. Äldre kvinnors erfarenheter av våld i nära relationer : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Hannah Hedström; Emma Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence; elderly women; older women; women’s perspective; women’s experience; Våld i nära relationer; äldre kvinnor; kvinnors perspektiv; kvinnors erfarenheter;

  Sammanfattning : Syfte: Litteraturstudien syftar till att studera äldre kvinnor som utsatts för våld i nära relationer med utgångspunkt från kvinnornas perspektiv. Studien syftar till att lyfta fram hur äldre kvinnor påverkas, vad de uttrycker för behov av stöd, hur de beskriver problematiken med att lämna ett våldsamt förhållande samt förövarens påverkan på kvinnan. LÄS MER

 4. 4. Patienters symtom vid akut koronart syndrom : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andrea Drakander; Ludvig Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :Akut koronart syndrom; Symtom; Personcentrerad vård; Livsvärld;

  Sammanfattning : Hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter att vara en av de främsta dödsorsakerna i världen. Akut koronart syndrom (AKS) drabbar såväl yngre som äldre, kvinnor som män och personer ur alla samhällsgrupper. Att drabbas av sjukdom är en individuell och personlig upplevelse vilket vården bör ta hänsyn till i mötet med varje enskild patient. LÄS MER

 5. 5. Kunskaper om och attityder till E-nummer : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Selin Sungur; [2020]
  Nyckelord :E-numbers; food additives; E-nummer; livsmedelstillsatser;

  Sammanfattning : Bakgrund E-nummer, som är tillsatser i många olika livsmedel och produkter, har sedan länge funnits i Europa. Vid 1960-talet introducerades ett E-klassificeringssystem för att skydda konsumenterna mot möjliga livsmedelsrelaterade risker. LÄS MER