Sökning: "Ämnesövergripande samarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Ämnesövergripande samarbete.

 1. 1. "Det mesta i skolan är ändå svenska i slutändan" : Svensklärares attityder till och erfarenhet av svenskämnets roll i ämnesövergripande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emily Jennsjö; [2021]
  Nyckelord :ämnesövergripande; ämnesöverskridande; tvärvetenskapligt;

  Sammanfattning : I skolans uppdrag ingår att förbereda elever för att verka i samhället och möta en komplex verklighet som snabbt förändras. Många av de problem som samhället ställs inför kräver lösningar med bidrag från flera olika discipliner. LÄS MER

 2. 2. Hur uppfattas produktutveckling av lärare och elever inom inriktningen Design och Produktutveckling på Teknikprogrammet? : En studie kring hur ett tvärdisciplinärt område undervisas och hur det uppfattas av eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Minna Westbom; [2021]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Teknikprogrammet; Design och produktutveckling; produktutveckling; tvärdisciplinär undervisning; ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om uppfattningarna angående produktutveckling skiljer sig åt inom Teknikprogrammets inriktning Design och produktutveckling i gymnasieskolan. Det ingår i examensmålen för inriktningen att eleverna ska tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter med avseende på produktutveckling men produktutveckling finns inte som egen kurs och nämns inte explicit i alla inriktningens kurser. LÄS MER

 3. 3. Ämnesövergripande arbete i ämnet historia pågymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Tobias Hansson; Jarl Vikner; [2021]
  Nyckelord :Gymnasium; historia; kunskapsöversikt; ämnesövergripande arbete.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att sammanställa vad tidigare forskning och beprövad erfarenhet säger om ämnesövergripande arbete i historia på gymnasienivå. Detta sker utefter vår frågeställning som efterfrågar konkreta exempel på ämnesövergripande undervisning, samt eventuella fördelar eller utmaningar med detta. LÄS MER

 4. 4. Utbildning för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Sara Nelson; [2021]
  Nyckelord :utbildning och lärande för hållbar utveckling; LHU; HU; pluralism; Skolverket; ämnesövergripande; ämnesdidaktik; fortbildning; kollegialt lärande; åk 7-9; framtidshopp; värdeskapande lärande; agens; kvalitetsarbete; General Works;

  Sammanfattning : Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. Många skolor och lärare har svårt att leva upp till detta. LÄS MER

 5. 5. Det kommer när tiden är inne : En kvalitativ studie av trä och metallslöjdslärares uppfattningar kring relationsskapande med elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Strand; [2021]
  Nyckelord :slöjd; utbildning; relationer; pedagogik; lärarkompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på trä- och metallslöjdlärares uppfattningar kring relationsskapande, samt att synliggöra relationskompetensen i lärarprofessionen. Martin Bubers filosofi, det sociala och det mellanmänskliga bildar tillsammans med Jonas Aspelins relationella pedagogik ett teoretiskt ramverk för studien. LÄS MER