Sökning: "Ämnesövergripande undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Ämnesövergripande undervisning.

 1. 1. Elevers röster om hållbar utveckling i skolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Wanselin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är en politisk målsättning såväl internationellt, nationellt som lokalt. Utbildning och lärande för hållbar utveckling ses som viktiga redskap för att vi ska kunna möta en hållbar framtid. LÄS MER

 2. 2. Källkritik i svenskämnet för årskurs 4–6 : En  läroplansteoretisk studie om styrdokument och dess tolkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marcus Nelimarkka; Rasmus Nygren; [2018]
  Nyckelord :Källkritik; kritiska perspektiv; årskurs 4–6; undervisning; svenska.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att studera hur den tolkade läroplanen förhåller sig till den avsedda läroplanen om källkritik i svenska för årskurs 4–6. För att uppnå studiens syfte analyseras de delar av förarbeten och läroplanen för grundskolan som behandlar undervisning i källkritik för årskurs 4–6 samt sex intervjuer med grundskolelärare. LÄS MER

 3. 3. Lärares upplevelser av undervisning om hållbar utveckling i de naturorienterande ämnena i årskurs 4-6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

  Författare :Josefin Erntoft; [2018]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Intervjustudie; Grundskolan; Education for sustainable development; lärares upplevelser.;

  Sammanfattning : Vi möts idag ofta av nyheter om klimatförändringar, plast i haven och överkonsumtion. Därför är det mycket angeläget att undervisa om hållbar utveckling för att ge eleverna bästa möjliga förutsättning att hantera all information och skapa sig en handlingskompetens. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling i gymnasieskolan - En intervjustudie med lärare om hur de arbetar med ämnet idag, och hur de önskar arbeta framöver

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jennifer Carlestam; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; gymnasieskolan; utbildning för hållbar utveckling; naturvetenskaplig allmänbildning; sustainable development; upper secondary school; education for sustainable development; scientific literacy; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There are many measures that need to be taken in order to ensure a development that is sustainable. One of them is to educate for a sustainable development and increase the scientific literacy among students. LÄS MER

 5. 5. Fläska på eller skära ned? : - om några högstadieelevers tankar kring etik, hållbarhet och köttkonsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Jonatan Thalén; [2018]
  Nyckelord :hem- och konsumentkunskap; dilemman; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att ta reda på hur högstadieelever tänker kring en eventuell neddragning av sin köttkonsumtion samt om de upplever att de blir utmanade i skolämnet hem- och konsumentkunskap att göra så. Tre semistrukturerade intervjuer med totalt sju elever har gjorts vartefter det inspelade materialet transkriberats, analyserats och sedan strukturerats i teman. LÄS MER