Sökning: "Ämnesinnehåll matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Ämnesinnehåll matematik.

 1. 1. Explicit matematikundervisning för elever i risk att hamna i svårigheter : En kvantitativ studie av ett interventionsprogram på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Christina Forsgren Svahn; [2021]
  Nyckelord :RTI - Respons to Intervention; intervention; explicit undervisning; matematik; gymnasienivå;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka huruvida en intervention innehållandes explicit undervisning förbättrar elevers kunskaper i matematik. För att kunna besvara syftet genomfördes en kvantitativ deduktiv experimentstudie. Studien är genomfördes på elever i årskurs 1 på ett gymnasium som läste matematikkursen Ma1b. LÄS MER

 2. 2. Hälsostig : Begreppsutveckling hos elever i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Carina Hällström; [2021]
  Nyckelord :Aktivitetsuppdrag; Begreppsförståelse; Kropp och hälsa; Undersökande arbetssätt;

  Sammanfattning : Studien handlar om att öka elevers begreppsförståelse i biologi inom kropp och hälsa. I undersökningen medverkade elever från årskurs ett i en mellansvensk skola. Eleverna deltog i en hälsostig och utförde några olika aktivitetsuppdrag. Hälsostigen innefattade fyra undervisningstillfällen. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik och biologiundervisning : En studie om vilka aspekter som påverkar lärarens val att använda sig av utomhuspedagogik i biologiämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Emelie Hjort; [2021]
  Nyckelord :kvantitativ; ”learning by doing”; läroplansteori; pedagogik; utomhus;

  Sammanfattning : Denna studie belyser vilka olika aspekter som påverkar varför eller varför inte lärare väljer att använda sig av utomhuspedagogik i biologiundervisningen. Bakgrunden till arbetet kommer från att det enligt forskning stärker elevernas lärande att använda sig av utomhuspedagogik samt att det finns hälsofördelar med att vistas utomhus. LÄS MER

 4. 4. LÅG- OCH MELLANSTADIELÄRARES RESONEMANG OCH TILLÄMPNING AV PROGRAMMERING I MATEMATIKÄMNET

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ksenija Peggar; Arkan Shefram; [2020-09-03]
  Nyckelord :Programmering; matematik; grundskola; läroplan; datalogiskt tänkande; resonemang;

  Sammanfattning : The National Agency for Education introduces programming and digital tools in the syllabus for the mathematics at the primary school 2018 at the request of the Swedish Government. The reason for this decision is that we live in an increasingly digitalized society that leads to an increased need for digital knowledge in most professions. LÄS MER

 5. 5. DIGITALA LÄRRESURSER I MATEMATIK Vilka kompetenser använder läraren när digitala lärresurser integreras i matematikundervisningen?

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Charlotte Hedqvist Thorsson; [2020-09-01]
  Nyckelord :digital teknologi; digitala lärresurser; digitalisering; matematik; lärarens kompetens; TPACK;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to identify what knowledge, subjectrelated,pedagogical and technological teachers use when technology are integrated intomathematics teaching in order to support teaching and learning. Semistructuredinterviews have been used as a method for collecting data. LÄS MER