Sökning: "Ämnesplaner"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Ämnesplaner.

 1. 1. Lärares digitala kompetens : En studie om SVA-lärares bedömning av sin egen digitala kompetens och användning av digitala hjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Corina Carlovici; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; IKT; digitala verktyg; sociokulturellt perspektiv; stöttning; zone of proximal development; digitala urinvånare; digitala invandrare; enkätstudie; självskattning; lärare; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att få en bild av hur lärare i svenska som andraspråk (SVA)förhåller sig till digitala hjälpmedel. Denna forskningsfråga valdes mot bakgrund av attarbete med digitala verktyg är en viktig del av kurs- och ämnesplaner. LÄS MER

 2. 2. DEN ÖKADE STYRNINGEN GENOM ÄMNESPLANERNA I GY11 En intervjustudie med sju gymnasielärare om likvärdighet och autonomi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linus Bylund; [2019-02-17]
  Nyckelord :GY11; Ämnesplaner; Institutionella logiker; Autonomi; Likvärdighet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie har varit att undersöka hur gymnasielärare upplever den starkare statliga reglering som infördes med gymnasiereformen 2011. Specifikt har intresset riktats mot deras erfarenheter om inrättandet av ämnesplanerna, vad arbetet med dessa har inneburit för de intervjuade lärarna och deras kollegor och hur dessa ämnesplaner möjliggjort ökad likvärdighet. LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling i teknikämnet : Analys av läroböcker i teknik förgrundskolans åk 7–9och teknik 1 för gymnasiet

  Kandidat-uppsats, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Erika Bellander; Dimitrios Manolopoulos; [2019]
  Nyckelord :Technology Subject; Curriculum; textbooks; steering documents; UN s 17 Global Goals; Ny Teknik magazine; Sustainable development; Technology; Thematic analysis of student literature in technology for high school y.7–9 and college course 1; Hållbar utveckling; Teknikböcker; Ny Teknik; Teknikämnet; styrdokument; Skolverket; FNs 17 Globala Mål; Lgr11; Gy2011; läroböcker; läroplaner; kursplaner; ämnesplaner; tematisk analys;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om att undersöka hur aktuella läroböcker i teknik på grundskolanshögstadium och teknik 1 på gymnasiet adresserar hållbar utveckling (HU). Läroböckerna harjämförts med aktuella läroplaner för både Lgr11 och Gy2011 samt några externa källor, FN:s17 Globala Mål och tidningen Ny Teknik. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskap- (o)viktigt för elevers demokratiska kompetens?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Backman Möller; Clara Zhong Bergander; [2019]
  Nyckelord :civic education; social studies; demokratisk kompetens; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att utröna och förstå vilken betydelse samhällskunskap som skolämne har för att bidra till att utveckla elevers demokratiska kompetens. Sedermera är vårt syfte att utforska vilka faktorer som forskare menar påverkar elevers demokratiska kompetens. LÄS MER

 5. 5. Svenska som andraspråk och svenska på gymnasienivå, strävar ämnena mot samma mål? En komparativ diskursanalys av ämnesplanerna och de nationella proven

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helen Johansson; [2018-06-15]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; svenska; nationellt prov; betyg; ämnesplaner; kursplaner; diskursanalys; gymnasienivå; språk; makt;

  Sammanfattning : Ämnet svenska som andraspråk har en relativt kort och turbulent historia sett till hur ämnesplanen ska utformas. Det har under åren pågått en diskussion om ämnenas relation till varandra och om ämnet svenska som andraspråk ska ses som eget ämne eller som ett komplement till ämnet svenska. LÄS MER