Sökning: "Ämnesspråk i matematik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ämnesspråk i matematik.

 1. 1. Begreppen som portvakter in i den matematiska världen : En empirisk studie om vad elever med svenska som andraspråk möter i ett svenskspråkigt klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Isak Juhlander; [2019]
  Nyckelord :Matematiska begrepp; flerspråkighet; Freudenthal; Cummins; Vygotskij; begreppsförståelse; matematiska resonemang; textbaserade matematikuppgifter;

  Sammanfattning : Den här empiriska studien syftar till att undersöka elevernas reflektioner och frågor om språk i matematikundervisningen. Studien har utgått från klassrumsobservationer vid helklassundervisning och parintervjuer där elever fått lösa textbaserade uppgifter tillsammans. LÄS MER

 2. 2. Språkbruket i gymnasieskolans matematikböcker : Hinder och möjligheter för en gynnsam utveckling av ett matematiskt tänkande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anna Sellgren Gauffin; [2019]
  Nyckelord :Ämnesspråk i matematik; läroboksanalys; koherens; kohesion; makrostrukturer;

  Sammanfattning : Many students start upper secondary school with a lack of basic knowledge in mathematics from pri-mary school. The aim of this study is to investigate, analyse, illustrate and compare verbal language use in the introduction parts in two mathematics textbooks for upper secondary school to find out how comprehensible the texts are for readers with limited previous knowledge in mathematics. LÄS MER

 3. 3. Ämnesspråk och nationella prov : - en undersökning om ämnesspråklig komplexitet i uppgifter i nationella prov för årskurs 3 och 6 i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sandra Henningson; Emelie Nordell; [2018]
  Nyckelord :ämnesspråk; matematik; komplexitet; nationella prov; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och jämföra ämnesspråket i uppgifter i nationella prov i matematik för årskurs 3 och 6 och därmed bidra med kunskap om ämnesspråklig komplexitet i matematik. För att uppnå detta användes en kvantitativ innehållsanalys för att upptäcka och registrera språkliga aspekter i det naturliga språket som kan bidra med komplexitet i det matematiska ämnesspråket. LÄS MER

 4. 4. Matematiklärares syn på muntlig matematikför elever med matematiksvårigheter : En innehållsanalytisk studie om stödjande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Anton Jacobsson; Johan Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Content analysis; teachers viewpoint; oral mathematical communication skill; mathematics; student with difficulties with mathematics; grade 9; national test; assesment; Innehållsanalys; lärares synsätt; muntlig matematisk kommunikationsförmåga; matematik; elever med matematiksvårigheter; årskurs 9; nationella prov; bedömning;

  Sammanfattning : Matematik har ett unikt ämnesspråk som elever behöver behärska både skriftligt som muntligt. Brister i den muntliga matematiska kommunikationsförmågan bidrar till att elever med matematiksvårigheter inte får godkänt betyg i matematik för årskurs 9. LÄS MER